شرایط ضمانت

مشتریان محترم می توانند در صورت نداشتن شرایط زیر با مراجعه به نمایندگیها از شرایط خاص بهرمند شوند

کارمندان محترم دولت و شرکتهای خصوصی معتبر

 • – چک بانکی متقاضی به مبلغ خودرو به همراه پرینت 2 ماهه حساب جهت ضمانت خودرو
 • – واریز مبلغ یک میلیون تومان به حساب شرکت جهت ضمانت خلافی خودرو در مدت قرارداد
 • – مدارک شغلی متقاضی (آخرین فیش حقوقی ، کارت شناسایی محل کار ،دفترچه درمانی )
 • – مدارک شناسایی متقاضی (کارت ملی ، شناسنامه ، گواهینامه )
 • – آخرین قبض برق  و تلفن محل سکونت

دارندگان چکهای بانکی شخصی 

 • – چک بانکی متقاضی به مبلغ خودرو به همراه پرینت 2 ماهه حساب جهت ضمانت خودرو
 • – واریز مبلغ یک میلیون تومان به حساب شرکت جهت ضمانت خلافی خودرو در مدت قرارداد و واریز مبلغ یک الی 3 میلیون تومان به حساب شرکت جهت ضمانت خودرو در مدت قرارداد
 • – مدارک شناسایی متقاضی (کارت ملی ، شناسنامه ، گواهینامه )
 • – اسناد محل سکونت
 • – آخرین قبض برق  و تلفن محل سکونت

افراد شخصی بدون چک بانکی

 • – مبلغ نقدی معادل  10الی  30 درصد خودروجهت ضمانت خودرو
 • – مبلغ یک میلیون تومان جهت ضمانت خلافی خودرو در مدت قرارداد
 • – مدارک شناسایی متقاضی (کارت ملی ، شناسنامه ، گواهینامه )
 • – آخرین قبض برق  و تلفن محل سکونت

افراد مقیم خارج از کشور

 • – مبلغ نقدی ارزی یا ریالی معادل  10الی  30 درصد خودروجهت ضمانت خودرو
 • – مبلغ یک میلیون تومان جهت ضمانت خلافی خودرو در مدت قرارداد
 • – مدارک شناسایی متقاضی (کارت ملی ، شناسنامه ،گواهینامه )
 • – گذرنامه ای که با آن به کشور ورود نمودند
 • – بلیط برگشت