جیلی EC 7
 • نوع خودرو : جیلی EC7
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 240,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,480,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 2,400,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 5,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
جیلی X7
 • نوع خودرو : جیلی X7
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 290,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,900,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 3,300,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 6,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
مزدا 3 (NEW)
 • نوع خودرو : مزدا 3
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 300,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 2,000,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 3,500,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 6,500,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
پراید
 • نوع خودرو : پراید
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 89,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 595,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 1,050,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 1,750,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
اپتیما 
 • نوع خودرو : اپتیما
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 450,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 3,000,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 5,500,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 9,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
هیوندا I 30
 • نوع خودرو : هیوندا I 30
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 310,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 2,200,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 3,600,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 6,800,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
ام جی GS
 • نوع خودرو : ام جی GS
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 400,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 2,700,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 5,300,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 9,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
ام جی 3
 • نوع خودرو : ام جی 3
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 220,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,400,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 2,500,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 4,950,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
ام جی 6
 • نوع خودرو : ام جی 6
 • سال ساخت : 2016
 • قیمت روزانه : 300,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 2,000,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 3,800,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 7,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
رانا
 • نوع خودرو : رانا
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 130,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 890,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 1,600,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 3,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
ام وی ام 315
 • نوع خودرو : ام وی ام 315
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 140,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 910,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 1,650,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 3,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
Z 300
 • نوع خودرو : Z300
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 230,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,400,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 2,700,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 5,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
پژو 206
 • نوع خودرو : پژو 206
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 130,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 890,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 1,600,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 3,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
پژو پارس
 • نوع خودرو : پژو پارس
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 130,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 890,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 1,600,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 3,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
سمند
 • نوع خودرو : سمند
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 120,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 850,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 1,500,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 2,900,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
پژو 405 
 • نوع خودرو : پژو 405
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 120,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 850,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 1,500,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 2,900,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری