متقاضیان محترم  با دانلود فرم زیر و تکمیل آن و  فقط از طریق تلگرام شماره 09125003733 ارسال نمایند تا متعاقبا یا شما تماس گرفته شود.

دانلود فرم استخدام